Millist päringut esitada?

posted in: News | 0

Millist päringut esitada?

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus

Märgukiri

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks; annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet. Vaata seadust.

Selgitustaotlus

Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:
1. taotleb adressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist;
2. taotleb märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist. Vaata seadust.
Märgukirjale või selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.
Nii märgukirja kui selgitustaotluse, millele vastamine ei kuulu kantselei pädevusse, edastab kantselei vastamiseks pädevale asutusele.

Kaasamine ja osalemine

Tänapäeva poliitikakujundamisel on suur osa kodanikel ja kodanikuühendustel. Heas poliitikakujundamises saab kaasa rääkida nii kodanik, valitsusväline partner kui ekspert ja toimib erinevate riigiasutuste koostöö.

Osapoolte osalemine otsuste tegemisel annab võimaluse teada saada, keda ja kuidas mingi otsus mõjutab.

See võimaldab langetada läbikaalutud ning paremini sihistatud ja mõjusamaid otsuseid, ennetada probleeme elluviimisel  ja teadvustada valikuid.

Tule ja räägi kaasa!

kaasamine-ja-osalemine

 

osale.ee – Osalusveebi haldab Riigikantselei info@osale.ee

kogu.ee – Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on Vabariigi Presidendi otsusega 2007. aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mis haldab rahvakogu.ee ja rahvaalgatus.ee portaale

rahvakogu.ee – Rahvakogu veeb on arhiveeritud 30.05.2013 seisuga. Arhiivi saab lugeda siit >>

rahvaalgatus.ee – arutelude pidamise ja ettepanekute koostamise platvorm, mille kaudu saab Riigikogule kollektiivseid pöördumisi (ehk algatusi) esitada. Portaal võimaldab igaühel teha ettepaneku, kuidas ühiskonnaelu parandada või mõnda seadust muuta. Pärast ettepaneku kirjapanemist saab kutsuda teisi kaasa arutlema, arutelu tulemusel pöördumise (ehk algatuse) ühiselt koostada, vähemalt 16aastaste Eesti elanikelt digiallkirju koguda ning pöördumine ühe klikiga Riigikogule esitada.

2014. aasta kevadel muudeti Riigikogu töö- ja kodukorra seadust, mille kohaselt Riigikogu peab menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist, mis on tehtud kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks. Seisuga veebruar 2016 on parlamendile esitatud 12 pöördumist, neist kaks on ka seaduseks saanud.

Rahvaalgatus.ee kasutab mootorina citizenos.com

petitsioon.ee – võimaldab tavainimesel osaleda ühiskonda puudutavates küsimustes. Siin saad koguda allkirju erinevate aktsioonide toetuseks, viia läbi arvamushääletusi või koguda lubadusi ühisteks tegudeks. Saab allkirjastada ainult ID-kaardiga.

Leave a Reply